Křivoklát Děti Křivoklátska Křivoklát Křivoklát Křivoklát Křivoklát

Naši partneři


© JR

Taneční kurzy

Děti Křivoklátska pořádají nepravidelně Kurzy společenského tance pro mládež, či pro dospělé, při dostatečném zájmu i pokračovací kurzy.

V roce 2018 opět pořádáme Taneční kurzy pro mládež ". Celkem proběhne 13 lekcí od 15. září do 15. prosince 2018. Pravidelně každou sobotu a jeden čtvrtek od 18.30 hod v sokolovně na Křivoklátě. Kurzy povede taneční mistr Martin Tengler. Cena kurzovného je 2 000 Kč/os.

Prosíme, kdo máte zájem, pošlete co nejdříve vyplněnou Přihlášku pdf PDF a potvrzení o platbě na email deti.krivoklatska@krivoklat.net. Rádi u nás přivítáme i přespolní tanečníky, kteří se nechtějí mačkat v přeplněných tanečních kurzech ve městech .


Podmínkou je společenský oděv a dodržování Tanečního řádu.


Libuše Vokounová, Děti Krivoklátska, z.s.
Tel.: 606 620 691

TANEČNÍ ŘÁD (kurzy pro mládež)

Vaše přihláška do kurzů je závazná. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v účasti v kurzu. Kurzovné lze vrátit pouze na základě žádosti účastníka s podpisem rodičů nebo přímo žádosti rodičů z důvodu dlouhodobé nemoci (nutno doložit lékařským potvrzením). Stornovací poplatek v tomto případě činí 30% ze zůstatku ceny kurzovného. Řádná docházka je v zájmu účastníka, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.

Změna rozvrhu je v případě nutnosti vyhrazena a účastníkům kurzu včas oznámena, případně uveřejněna na internetu (www.detikrivoklatska.cz).

Z kurzů pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, žádáme rodiče o krátké písemné sdělení (důvod není třeba uvádět) i s uvedením tel. čísla domů příp. na mobilní telefon (děkujeme).

Doprovázející osoby a hosté se v kurzech prokazují jednorázovou vstupenkou zakoupenou při vstupu.

Účastníci docházejí do kurzů již v předepsaném oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání.

K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna, která je pro všechny účastníky zdarma. Do sálu není vhodné donášet kabáty, bundy a zavazadla, vyjma dámské kabelky. Nenechávejte cenné předměty v šatně (peníze, mobilní telefon). Pořadatel nenese odpovědnost za případné ztráty!

Vhodné oblečení je pro účastníky kurzu, doprovázející osoby a hosty zásadní závaznou podmínkou, chtějí-li se zúčastnit hodiny. U dívky společenské šaty, příp. sukně a halenka, boty na podpatku, rukavičky jsou vhodným doplňkem, ale nevyžadujeme je. U chlapce společenský oblek, kravatu nebo motýlka, bílé rukavičky. U doprovázejících osob či hostů rovněž vyžadujeme společenské oblečení a vhodnou obuv.

Kurzisté si mohou pořizovat fotografie pro osobní účely po celou dobu kurzu. Oficiální fotografie na památku budou pořizovány na závěrečném Věnečku profesionálním fotografem.

Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu, doprovázející osoby a hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může být účastník z kurzů bez náhrady vyloučen.

V průběhu výuky nepoužívejte v sále mobilní telefony.

Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem u frekventantů, doprovázejících osob ani hostů.

V sálech a přilehlých prostorech platí zákaz kouření (v souladu se zákonem č.379/2005Sb).

Občerstvení je zajištěno v baru u sálu. Platí zákaz konzumace vlastních nápojů. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena před ani během výuky. Věk účastníka není rozhodující.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit do sálu osoby nevhodně oblečené nebo pod vlivem omamných látek.

Svým podpisem stvrzujete, že jste se seznámili s tímto Tanečním řádem a akceptujete jej. Dále souhlasite s tím, aby si frekventanti, jejich zákonní zástupci a hosté pořizovali v průběhu kurzu dokumentární fotografie (video) pro svoje soukromé použití.

Platí od: 4. dubna 2011, Děti Křivoklátska, z.s.